Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) és Felelősségi Nyilatkozat


 

1.§ Alapvetések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Car For You Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-286558, Adószám: 01-09-286205, Székhely: 1138 Budapest, Dózsa György út 150. II/221., a továbbiakban úgy is, mint Szolgáltató) és a vele szerződéses jogviszonyba kerülő fél (a továbbiakban: „Sofőr”) között a Car For You Kft. által kifejlesztett alkalmazásba történő felvétel és az alkalmazás használata tárgyában folytatott szerződéskötést megelőző tárgyalásokra, a szerződés megkötésének folyamatára, a szerződés megkötésére és teljesítésére, illetve a szerződésszegő magatartásokra terjed ki.

 2. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Nyilatkozat aláírása felelősségi nyilatkozatnak is minősül. Szolgáltatásunk csak olyan személy által vehető igénybe, aki a vezetendő személygépkocsira érvényes kötelező biztosítással rendelkezik. E biztosítás megléte elengedhetetlen feltétele a Szerződés létrejöttének.

 3. Ha a Sofőr a Szolgáltató által 1. pontban írt feltétel ellenére veszi igénybe a Szolgáltatást, minden, a Szolgáltatás igénybevételekor, illetve azzal kapcsolatban felmerült káreseményért Sofőr teljes vagyonával felel.

 4. Jelen Nyilatkozat aláírásával Sofőr tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során, illetve azzal kapcsolatban felmerült körülmények idején elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt Szolgáltató nem vállal felelősséget, és a törvények szerint eljáróval teljes együttműködést tanúsít.

 5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a „bérsofőr” szolgáltatás nyújtása a tevékenységi körébe tartozik, és Szolgáltatásában bérsofőr szolgáltatást végez.

2.§ A megbízás

 1. Sofőr megbízásának tárgya: a Szolgáltató tulajdonában, vagy más egyéb jogcímen használatában lévő gépjármű elszállítása a Szolgáltatást igénybe vevő által megjelölt időpontban, az általa meghatározott útvonalon, az általa meghatározott helyre, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő által bérelt gépjármű a Szolgáltatást igénybe vevő által megjelölt helyszínre történő szállítása és elszállítása.

 2. Az előző pont szerinti megbízás megbízottja Szolgáltató, aki egy megfelelő képzettséggel és érvényes okiratokkal rendelkező gépjárművezető (bérsofőr) közreműködésével teljesíti.

 3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a bérsofőrrel kapcsolatban az előző pontban leírtakról hitelt érdemlően megbizonyosodott. A gépjárművet a bérsofőr (Sofőr) maga vezeti.

 4. A Sofőr büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy:

A gépjárművet jogszerűen tartja birtokában, illetve használja.

A gépjármű rendelkezik minden, a jogszabályok által megkívánt tartozékokkal és olyan állapotban van, hogy mind jogilag, mind pedig műszakilag alkalmas a közúti forgalomban való részvételre.

A gépjárműben nem található olyan dolog, amely tartása, birtoklása vagy fogyasztása jogszabályba ütközik.

A gépjármű rendelkezik kötelező és a megbízás időpontjában érvényes gépjármű felelősségbiztosítással. Sofőr kijelenti, hogy a fentiekkel ellentétes állapotból, vagy a fentiek vétkes megszegéséből eredő károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállal.

3.§ Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mobilalkalmazásban feltüntetett (platform) megbízási díj a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

 2. Sofőr tudomásul veszi, hogy nem fizetés, illetve késedelmes fizetés esetén, a Szolgáltató a megbízási díj után a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét jogosult késedelmi kamatként követelni.

 3. Szolgáltató tájékoztatja Sofőrt, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő dönthet úgy, hogy a bérsofőr által leszállított gépjárművet önmaga vezeti. Ilyenkor Sofőr köteles a Szolgáltatótól kapott és átvett állapotlapot és a gépjármű iratait a Szolgáltatást igénybe vevőnek átadni.

 4. A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatás igénybevételére létrehozott mobilalkalmazáson keresztül (platform) a megbízás végeztével elektronikusan igazolja, hogy Sofőr a megbízást maradéktalanul teljesítette, továbbá, hogy Szolgáltató a gépjárművet, annak minden tartozékával együtt, átadáskori állapotában Sofőrtől átvette, és az átvétellel egyidejűleg meggyőződött arról, hogy a gépjárműben esetlegesen található személyes tárgyai hiánytalanul megvannak. Jelen szerződést/nyilatkozatot a felek megismerték, az abban foglaltakat megértették, azt magukra, mint kötelezőt ismerik el.


 

4.§ A szerződés időtartama és megszűnése

 1. Az alkalmazás használata tárgyában kelt szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A szerződés időtartamának kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

 2. A szerződést – annak határozatlan időtartamára tekintettel – a felek jogosultak rendes felmondás útjáén megszüntetni.

 3. Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződést rendkívüli felmondás útján, azonnali hatállyal megszüntetni.

 4. A Szolgáltató különösen az alábbi esetekben jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:

- A Sofőr az alkalmazáshoz harmadik személynek jogosulatlanul hozzáférést biztosít;

- A Sofőr által megadott adatok nyilvánvalóan nem helytállóak, nem valósak;

- A Sofőr az alkalmazás használata során olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató, a fogyasztók vagy harmadik személyek személyhez fűződő jogainak csorbítására alkalmas;

- A Sofőrrel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási, törvényességi felügyeleti vagy kényszertörlési eljárás indult.

 1. A Sofőrt különösen az alábbi esetekben jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:

- A Szolgáltató huzamosabb időn keresztül, indokolás nélkül nem biztosítja a hozzáférést az alkalmazáshoz, illetve annak fő funkcióihoz;

- A Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

5.§ Üzleti titok, szerzői jogvédelem

 1. A Felek kötelesek a közöttük fennálló kapcsolat során a másik félről tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt, megoldást, tényt, összefüggést, képletet, alkalmazást, eljárást, valamint az összes rendelkezésükre bocsátott dokumentumot, azok másolatait, valamennyi egyéb információt üzleti titokként korlátlan ideig megőrizni.

 2. A Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel, és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Sofőr hozzájárulása esetén a személyes adatnak és üzleti adatnak minősülő adatait a fogyasztók, valamint a többi Sofőr részére továbbíthatja.

 3. A Felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

 4. A Szolgáltató által szolgáltatott alkalmazás, mint szellemi alkotás felett, illetve az abban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes körű rendelkezési jog a Application Operator Kft.-t illeti meg. Az alkalmazás vagy egyes részeinek szerződésben rögzítettől eltérő célú felhasználásához, kiegészítéséhez, nyilvánosságra hozatalához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


 

6.§ Irányadó jog, jogviták

 1. A Felek között létrejövő szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar anyagi és eljárásjog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló törvény és nemzetközi szerződések és a Pp. rendelkezései irányadóak.

 2. A Felek a közöttük hatályos szerződéssel vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban közöttük felmerült jogvitákat elsősorban peren kívül, tárgyalások útján igyekeznek megoldani.

 3. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások, illetve a közvetítői vagy békéltető eljárás sikertelen, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé terjesztik jogvitájukat.

7.§ Teljességi záradék

 1. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltétel vagy a szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egyes részei hatálytalanok vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válnának, az Általános Szerződési Feltétel és a szerződés egyéb részei hatályosak maradnak. Ilyen esetben (kiegészítő) értelmezés útján azok a vonatkozó szabályozások érvényesek, amelyek a lehető leginkább megfelelnek a hatálytalan vagy végrehajthatatlan szabályozás gazdasági céljának.

 2. Ha az értelmezés jogi okból nem lehetséges a felek kötelezik magukat, hogy a jelen szabályozás értelmében megfelelő kiegészítő megállapodást kötnek.

 3. A Sofőr a regisztrációval kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételt a regisztráció és a szerződéskötést megelőzően megismerte és azt magára nézve kötelezőként kifejezetten elfogadja.

 4. Amennyiben az Általános Szerződési Feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. A Ptk. 6:81.§ rendelkezéseitől eltérően, amennyiben a Sofőr általános szerződési feltételeket alkalmaz, úgy ennek a rendelkezései nem válnak a Szolgáltató és a Sofőr között létrejött szerződés részévé, a Sofőr általános szerződési feltételeinek szerződéses tartalommá válását a felek kifejezetten kizárják.


 

 

8.§ Tájékoztatás elektronikus utón történő szerződéskötéshez

 

a.) Szolgáltató tájékoztatja a Sofőrt és a Szolgáltatást igénybe vevőt, hogy jelen szerződés megkötése technikailag, a mobil alkalmazás letöltésével annak telepítésével és beállítása során kért és megadott adatok rögzítésével történik;

b.) Az így megkötött szerződés írásbelinek minősül, a Szolgáltató jelen szerződést rögzíti, amelynek feltételeit a Sofőr és a Szolgáltatást igénybe vevő a .....hu honlapon érheti el;

c.) Jelen szerződés nyelve a magyar;

d.) Szolgáltató tájékoztatja a Sofőrt és Szolgáltatást igénybe vevőt, hogy a adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevő az applikáció "beállítások" menüpontjában tudja kijavítani, regisztráció törlését és egyéb hiba javítást a Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevő az info@.......hu e-mail címen tudják kérni.

e.) Az elektronikus szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá amikor a Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevő számára szerződési feltételek az applikáción belül hozzáférhető a beállítás menüben elérhető adatokkal. A szerződési jognyilatkozat megérkezéséről elektronikus úton késedelem nélkül köteles értesíteni a Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevőt a Szolgáltató.

 

f.) Az alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatások címzettje kizárólag a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött nagykorú személy és/vagy jogi személy lehet.

 

g.) A Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval és az alkalmazás igénybevételével kijelenti, hogy a 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, nagykorú személy és kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazáshoz nem enged hozzáférést, illetve azt nem adja használatba olyan személynek, aki a 18. (tizennyolcadik) életévét nem töltötte be.

 

h.) Amennyiben a Sofőr és Szolgáltatást igénybe vevő a fenti bekezdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi és ezzel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben harmadik személy kártérítési igényt érvényesít, a Megrendelő/Szolgáltatást igénybe vevő és/vagy a Sofőr köteles ezen harmadik személlyel szemben a Szolgáltató helyett helytállni.

 

i.) Az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételével megkötött szerződés esetében a Megrendelővel szemben teljesítésre kötelezett fél minden esetben az a Fél (Sofőr) aki közvetlenül a Szolgáltatást igénybevevőt, amely a szolgáltatáson keresztül a szolgáltatás elérhetőségét lehetővé teszi.

 

j.) Az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételével megkötött szerződés hibás teljesítéséből eredő vagy ezen szerződések megkötésével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatban keletkezett bármely igény kizárólag az érintett Sofőrrel szemben érvényesíthető.

 

k.) A Szolgáltató kifejezetten kizárja a Szolgáltatást igénybe vevővel szemben a felelősségét a Szolgáltatást igénybe vevő és a Sofőr között létrejött szerződés hibás teljesítéséből eredő felelősségért, kizárja továbbá a felelősségét a Sofőr károkozó magatartásáért.

 

l.) Felek a regisztrációval és az alkalmazás igénybevételével kijelenti, hogy a Szolgáltató felelősségének korlátozását elfogadják, azt nem vitatják.


 

9.§ Hatályba lépés

 1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatályba lépésének időpontja 2016. szeptember 1. napja. Az Általános Szerződési Feltétel rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Budapest, 2016. szeptember 1.